مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
ID-VW-0 (0 موجود است) - VPS Windows Indonesia
--------------------------------------------
512 GB of Guaranteed Memory
30 GB of Disk Space
1 IP Address
1000 GB Bandwidth /m
--------------------------------------------
Rp. 300.000,- / bulan
Discount Rp. 600.000,- jika kontrak 1 tahun

ID-VW-1 (1 موجود است) - VPS Windows
--------------------------------------------
1024 MB of Guaranteed Memory
50 GB of Disk Space
1 IP Address
1000 GB Bandwidth /m
--------------------------------------------
Rp. 400.000,- / bulan
Discount Rp. 800.000,- jika kontrak 1 tahun

ID-VW-2 (0 موجود است) - VPS Windows Indonesia
--------------------------------------------
2048 MB of Guaranteed Memory
60 GB of Disk Space
1 IP Address
1000 GB Bandwidth /m
--------------------------------------------
Rp. 600.000,- / bulan
Discount Rp. 1.200.000,- jika kontrak 1 tahun

ID-VW-3 (2 موجود است) - VPS Windows Indonesia
--------------------------------------------
4 GB of Guaranteed Memory
80 GB of Disk Space
1 IP Address
1000 GB Bandwidth /m
--------------------------------------------
Rp. 1.000.000,- / bulan
Discount Rp. 2.000.000,- jika kontrak 1 tahun

ID-VW-4 (0 موجود است) - VPS Windows Indonesia
--------------------------------------------
8 GB of Guaranteed Memory
100 GB of Disk Space
1 IP Address
5 TB Bandwidth /m
--------------------------------------------
Rp. 1.500.000,- / bulan
Discount Rp. 3.000.000,- jika kontrak 1 tahun

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.230.1.126) وارد شده است.