مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
SH100 (0 موجود است) - SH100
-------------------
PROMO Double Space : 100MB 200MB
Traffic : Unmetered
-------------------
Rp. 10.000,- / bulan
Discount Rp. 20.000,- jika kontrak 1 tahun

SH200 - SH200
-------------------------------------
PROMO Double Space : 200MB 400MB
Traffic : Unmetered

-------------------------------------
Rp. 15.000,- / bulan
Discount Rp. 30.000,- jika kontrak 1 tahun

SH300 - SH300
-------------------
PROMO Double Space : 300MB 600MB
Traffic : Unmetered
-------------------
Rp. 20.000,- / bulan
Discount Rp. 40.000,- jika kontrak 1 tahun

SH500 - Personal Hosting 500MB
-------------------
PROMO Double Space : 500MB 1 GB
Traffic : Unmetered

-------------------
Rp. 30.000,- / bulan
Discount Rp. 60.000,- jika kontrak 1 tahun

SH750 - sh750
-------------------
PROMO Double Space : 750MB 1.5 GB
Traffic : Unmeterd
-------------------
Rp. 40.000,- / bulan

Discount Rp. 80.000,- jika kontrak 1 tahun

SH1000 - SH1000/strong>
-------------------
PROMO Double Space : 1 GB 2 GB
Traffic : Unmetered
-------------------
Rp. 50.000,- / bulan

Discount Rp. 100.000,- jika kontrak 1 tahun

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.175.200.4) وارد شده است.