مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
X1 (0 موجود است) - 1 CPU Core
512 MB Dedicated Memory
1 GB Swap
20 GB Space
1 Dedicated IP

X2 (0 موجود است) - 1 CPU Core
1 GB Dedicated Memory
2 GB Swap
40 GB Space
1 Dedicated IP

X3 (0 موجود است) - 2 CPU Core
2 GB Dedicated Memory
4 GB Swap
60 GB Space
1 Dedicated IP

X4 (0 موجود است) - 2 CPU Core
4 GB Dedicated Memory
8 GB Swap
80 GB Space
1 Dedicated IP

X5 (0 موجود است) - 4 CPU Core
6 GB Dedicated Memory
12 GB Swap
100 GB Space
1 Dedicated IP

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.25.43.188) وارد شده است.